Про нас

«Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків» – збірник наукових праць.

Naukovì pracì Ìnstitutu bìoenergetičnih kulʹtur ta cukrovih burâkìv – офіційна міжнародна транслітерація назви видання, внесена до реєстру ISSN

Скорочена назва (абревіатура): Nauk. pracì Ìnst. bìoenerg. kulʹt. cukrov. burâkìv

Засновник: Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії агарних наук України.

Рік заснування: 1998. До 2012 року видання виходило під назвою «Наукові праці Інституту цукрових буряків».

Проблематика: висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних питань новітніх технологій вирощування, переробки та зберігання продукції рослинництва, а також пов’язаних із ними галузей сільськогосподарського виробництва.

Мова видання: українська, російська та англійська.

Періодичність: 1 раз на рік (з 2015 року)

ISSN 2410-1281 (Print)  

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 12270-9070ПР від 13.07.2012 р., видане Державною реєстраційною службою України.

Фахова реєстрація у МОН України: Збірник включений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук  (Постанова ДАК України № 1-05/4 від 14.10.2009 р., Наказ МОН України № 1528 від 29.11.2014 р.)

Галузь наук: сільськогосподарські

Збірник друкується і поширюється через мережу Інтернет за рішенням вченої ради Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН.

Збірник відкритий для вільного доступу. Повнотекстові версії статей усіх його номерів розміщуються на сайті видання (http://www.bioenergy.gov.ua) та на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського Національної Академії наук України (http://www.nbuv.gov.ua/ ).