Випуск 27. 2019

Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К. : ФОП Корзун Д. Ю., 2019. – Вип. 27. – 130 с.  ISSN 2410-1281.

У збірнику висвітлено результати наукових досліджень, проведених ученими науково-дослідних та навчальних установ аграрного профілю України та країн ближнього зарубіжжя з актуальних питань новітніх технологій вирощування, переробки та зберігання продукції рослинництва, а також пов'язаних із ними галузей сільськогосподарського виробництва.

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ аграрного профілю, спеціалістів сільського господарства.

 

Приклад бібліографічного оформлення статті зі збірника:

Насіннєва продуктивність рослин перцю солодкого (Capsicum annuum L.) залежно від віку розсади / Л. В. Пилипенко, О. М. Шабетя // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків : зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К. : ФОП Корзун Д.Ю., 2019. – Вип. 27. – С. 11–17.

Статті збірника: 
ДолученняРозмір
Титульна сторінка та вихідні дані збірника329.21 КБ
Зміст491.49 КБ
Пилипенко Л.В., Шабетя О.М. Насіннєва продуктивність рослин перцю солодкого (Capsicum annuum L.) залежно від віку розсади1.5 МБ
Левченко Л.М. Залежність забур’яненості пшениці озимої від системи обробітку ґрунту в короткоротаційній сівозміні1.57 МБ
Цвей Я.П., Іваніна Р.В., Гоголь Л.О. Вплив ланок сівозміни та системи удобрення на формування мікробного ценозу чорнозему вилугуваного1.29 МБ
Саблук В.Т., Танчик С.П., Грищенко О.М., Омельянович Р.В. Формування шкідливої і корисної ентомофауни в агроценозах за різних систем землеробства1.41 МБ
Сторожик Л.І., Войтовська В.І., Зінченко О.А., Вишневська Л.В., Кононенко Л.М. Ризогенез вівсу за впливу фітогормонів1.87 МБ
Димитров С.Г., Саблук В.Т., Тищенко М.В., Смірних В.М. Мікоризоутворюючі препарати та їхній симбіоз із рослинами пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.)1.5 МБ
Пашинська К.Л. Енергетична ефективність вирощування сорго зернового за різних систем удобрення1.43 МБ
Роїк М.В., Кононюк Н.О. Особливості впливу елементів технології вирощування на фотосинтетичну активність посівів буряків цукрових1.53 МБ
Ткач О.В. Особливості формування маси коренеплодів цикорію залежно від мінерального живлення1.45 МБ
Цвей Я.П., Мирошниченко М.С., Тищенко М.В. Продуктивність цукрового буряку та ячменю в короткоротаційних сівозмінах залежно від добрив та обробітку ґрунту1.49 МБ
Шаповаленко Р.М. Вплив традиційних та біоадаптивних систем удобрення на енергетичну ефективність вирощування буряків цукрових1.44 МБ
Копитко П.Г., Кротик А.С., Любич В.В., Кононенко Л.М., Улянич І.Ф. Вплив елементів агротехнології на параметри куща смородини2.05 МБ
Карбівська У.М. Нагромадження кореневої маси злакових трав та її вплив на показники балансу елементів живлення дерново-підзолистого ґрунту1.37 МБ
Фучило Я.Д., Лис Н.М.,Ткачук Н.Л., Іванюк Р.С. Ріст і продуктивність енергетичних плантацій верби в умовах Прикарпаття1.36 МБ
Шевчук Р.В., Ровна Г.Ф., Фучило Я.Д., Зелінський Б.В. Формування продуктивності енергетичних плантацій верби за різних рівнів родючості ґрунту в умовах Західного Полісся1.36 МБ
Гудзь С.О. Особливості формування чисельності мікроорганізмів та спрямованість мікробних процесів ґрунту за вирощування пшениці озимої1.49 МБ
.490.48 КБ