Випуск 17. Том ІІ. 2013

Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків : зб. наук. праць.  К.: ФОП Корзун Ю.Д., 2013.  Вип. 17, Т. ІІ.  400 с.

У збірнику викладено результати наукових досліджень з агрохімії та землеробства, захисту рослин, рослинництва, зберігання продукції рослинництва, селекції і насінництва, біотехнології, біоенергетики та біопалива, економіки с.-г. виробництва, методики проведення досліджень.

Для наукових працівників, спеціалістів сільського господарства, аспірантів і студентів вищих аграрних закладів.

Приклад бібліографічного оформлення статті зі збірника:

Абрамович О.В. Оцінка післядії ферментованого органічного добрива на врожай та якість зерна вівса / О.В. Абрамович // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків : зб. наук. праць.  К.: ФОП Корзун Д.Ю., 2013.  Вип. 17, Т. ІІ.  С. 22-24.
 

Articles: 
AttachmentSize
Титульна сторінка та вихідні дані збірника159.48 KB
Зміст197.96 KB
Абрамович О.В. Оцінка післядії впливу ферментованого органічного добрива на врожай та якість зерна вівса271.84 KB
Бикін А.В., Костюченко М.В. Вплив позакореневих підживлень на урожайність буряка столового269.78 KB
Богданович Р.П., Олійник В.С. Вплив удобрення та обробітку грунту в короткоротаційній сівозміні на врожайність культур275.95 KB
Валерко Р.А. Моніторинг грунтового покриву в умовах приміської зони м. Житомира296.77 KB
Городній М.М., Грищенко О.В., Генгало О.М. Використання нових добрив із широким спектром дії365.6 KB
Григора Т.І., Ткаченко М.А. Проблеми сучасного гумусоутворення та вплив агротехнічних заходів на запаси органічної речовини в орних сірих лісових грунтах Лісостепу279.44 KB
Дудка О.М. Агроекологічна та агрохімічна ефективність використання добрив за вирощування овочевих культур291.32 KB
Исаева О.И. Влияние минеральных удобрений на содержание микроэлементов в продукции узколистного люпина288.87 KB
Лопух М.С. Урожайность и качество зерна голозёрного овса в зависимости от условий минерального питания при возделывании на дерново-подзолистой супесчаной почве295.39 KB
Мазуркевич Л.І., Грищенко О.В. Формування урожаю гороху та пшениці ярої при тривалому застосуванні добрив282.27 KB
Малюк Т.В., Пчолкіна Н.Г. Діагностика параметрів взаємозв'язків мінерального живлення та формування урожайності плодових культур за інтенсивних технологій їх вирощування325.87 KB
Марчук І.У., Козак В.М., Панчук Л.В. Вплив добрив на урожай і вміст сахарози в коренеплодах буряків цукрових в різних ланках сівозміни303.76 KB
Мерленко І.М., Повх О.В. Системи удобрення капусти білоголової за використання екологічно безпечних препаратів в умовах органічного землеробства276.42 KB
Мислива Т.М. Важкі метали в урбогрунтах приміської зони м. Житомир318.57 KB
Мілютенко Т.Б. Поживний режим дерново-підзолистого грунту при вирощуванні кукурудзи на зерно за використання сидератів, мінеральних добрив і бактеризації292.53 KB
Мысливец Д.Г. Влияние некорневых подкормок на урожайность и качество моркови разного срока уборки на дерново-подзолистой рыхлосупесчаной почве323.46 KB
Семенко Л.О. Порівняльна характеристика внесення різних видів добрив при вирощуванні цибулі ріпчатої301.27 KB
Слюсар О.В. Вплив мінеральних добрив на динаміку вмісту елементів живлення в грунтосуміші при вирощуванні суниці279.57 KB
Тельцов В.О. Комплексна оцінка різних систем удобрення озимих зернових культур на дерново-підзолистому грунті Полісся297.54 KB
Ткаченко М.А. Меліоративна ефективність застосування комплексної хімічної меліорації на сірих лісових грунтах правобережного Лісостепу287.25 KB
Іваніна В.В. Заходи біологізації в підвищенні енергетичної ефективності агротехнологій285.8 KB
Бережняк Є.М. Ефективність альтернативних систем удобрення за різного обробітку в ланці польової сівозміни264.39 KB
Бобер А.В., Мишко П.В. Динаміка вмісту білка в зерні ячменю ярого вирощеного за різних систем землеробства та різних систем основного обробітку грунту в процесі зберігання260.15 KB
Бойчук О.В. Вплив різних систем обробітку грунту на запаси продуктивної вологи та її використання рослинами у посівах цукрових буряків263.28 KB
Вислобокова Л.Н., Воронцов В.А. Влияние основной обработки почвы и минеральных удобрений на плодородие чернозёма типичного и продуктивность сазарной свеклы319.08 KB
Вислобокова Л.Н., Иванова О.М. Влияние удобрений на урожайность и качество сахарной свеклы в зернопаропропашном севообороте в условиях ЦЧЗ России258.88 KB
Власенко В.С. Вплив системи удобрення в сівозміні на врожай та технологічні якості буряків цукрових258.08 KB
Гера О.М. Вплив сільськогосподарського використання торфовищ на біологічну активність грунту326.84 KB
Задубинна Є.В., Тарасенко Т.В. Особливості вирощування сої на органогенних грунтах Лісостепу255.82 KB
Карипов Р.Х., Кошкаров Н.Б. Влияние элементов минимальной и нулевой технологий на условия жизни и урожайность гороха368.73 KB
Ковпак П.В., Волкогон К.І. Особливості формування мікробних угруповань, що трансформують сполуки азоту, під впливом поліміксобактерину та систем удобрення294.29 KB
Леонтюк І.Б. Вплив біологічно активних речовин на фізіолого-біохімічні процеси пшениці озимої272.08 KB
Олепір Р.В., Малієнко А.М. Вплив елементів агротехніки вирощування на показники якості насіння сої275.52 KB
Пастух Н.Р. Вплив удобрення та обробітку грунту на фізико-хімічні властивості чорнозему типового під пшеницею озимою387.14 KB
Поліщук К.В. Вплив удобрення на вміст поживних речовин у грунті на посівах кукурудзи248.57 KB
Танчик С.П., Петренко І.М. Утворення бур'янового угрупування в посівах буряків цукрових залежно від систем землеробства618.4 KB
Танчик С.П., Сальніков С.М. Вплив систем землеробства на вміст гумусу чорнозему типового середньосуглинкового правобережного Лісостепу України286.56 KB
Тарасенко О.А. Якісні показники корму залежно від способів використання та удобрення на торфових грунтах Лісостепу263.64 KB
Тищенко М.В. Продуктивність цукрових буряків у короткоротаційній плодозмінній сівозміні за різних доз добрив під культуру248.21 KB
Цуман Н.В., Каковка С.П., Журавель С.С. Агроекологічна оцінка умов створення культурних пасовищ в зоні Полісся285.49 KB
Шкатула Ю.М. Зональні системи агроекосистем у Вінницькій області252.72 KB
Пасацька В.С., Починок Л.А., Гаврилюк Н.М. Вплив систем удобрення на фітосанітарний стан посівів пшениці озимої в зоні північного Лісостепу261.2 KB
Балагура О.В. Продуктивність посівів цукрових буряків залежно від генотипу і строків сівби261.32 KB
Бахман В.Ю. Потенциал устойчивости груши в зимний период256.39 KB
Бєлік Я.В. Вплив шліфування насіння цукрових буряків на його фізико-механічні властивості258.99 KB
Борисенко Л.Д., Катаєва Т.Є. Особливості вирощування ранньостиглих сортів цибулі ріпчастої в умовах Степової зони України247.1 KB
Васеха В.В. Результативность отбора новых гибридов яблони позднего срока созревания271.01 KB
Верещагін І.В., Вировець В.Г. Гібридизація як метод селекції на збільшення вмісту олії в насінні конопель258.43 KB
Гагін А.О., Петракова О.О., Гагіна Т.В. Оцінка сортів вики ярої як джерел стійкості до посухи272.46 KB
Галич О.В. Сорти аличі великоплідної для новітніх технологій вирощування та селекції259.49 KB
Грицай О.В. Продуктивність маточника клонових підщеп яблуні при нових технологіях вирощування265.04 KB
Демидюк М.В. Характер успадкування основних господарсько-цінних ознак гібридів F1 гороху посівного294.42 KB
Дунаєва Л.І. Урожайність сортів абрикоса (Armeniaca vulgaris Lam.) в умовах південного Степу України276.35 KB
Жасыбаева К.Р., Амиров Б.М., Манабаева У.А. Скрининг образцов столовой свеклы по хозяйственно-ценным признакам282.24 KB
Ковалюк О.М. Селекційна цінність вихідного матеріалу тютюну за генеративними ознаками344.13 KB
Коцар М.О., Бех Н.С. Моніторинг видів міскантусу на посухостійкість з використанням біотехнологічних методів338.03 KB
Кравченко Ю.А., Доронін В.В., Поліщук В.В. Залежність схожості насіння від його урожайності292.6 KB
Красуля Т.І., Толстолік Л.М. Джерела господарсько-біологічних ознак для адаптивної селекції яблуні і груші256.39 KB
Куліков Ю.А., Данилюк Г.П., Кулікова Н.М. Фізико-механічні властивості плодів томата249.62 KB
Мамырбеков Ж.Ж., Тайшибаева Э.У., Жумабек Х. Изменчивость морфологических признаков плода и межфазных периодов дыни в зависимости от условий зоны возделывания261.92 KB
Мигаль М.Д., Кмець І.Л., Ступак Т.І. Відмінності сортів конопель за морфологічними ознаками і їх використання в селекції352.25 KB
Міщенко С.В. Особливості ознаки висоти карликових рослин конопель та їх потомства392.85 KB
Ненька О.В., Корнєєва М.О., Бойко І.І. Успадкування ознаки "збір цукру" топкросними гібридами F1 цукрових буряків304.21 KB
Ритбай К., Нусупова А.О., Джантасов С.К. Исходный материал для селекции гетерозисных гибридов огурца защищенного грунта258.08 KB
Степенко Т.А. Оцінка гетерозисних гібридів F1 перцю солодкого в умовах закритого грунту за біохімічними показниками396.52 KB
Tokbergenova Zh., Lim Hak-Tae, Babayev S.A., Zhumagali G., Keneyeva A., Mamyrova R. Results of the environmental test of South Korean selection potato varieties in the conditions of the southeast of Kazakhstan252.96 KB
Туйчиев Ж.Ш., Насирулаев Б., Асронов Э.К., Мирзаев Р.О., Хурматов Й.Э., Нъематжанов Ж.Б. Влияние кормления гусениц листьями шелковицы, обработанными в водных растворах биостимуляторов, на продуктивность и плодовитость тутового шелкопряда251.18 KB
Харченко Л.Я., Холод С.М. Сорти з Мексики - цінний вихідний матеріал для селекції кукурудзи291.95 KB
Цвігун Г.В. Використання методу поліплоїдії в селекції стевії315.96 KB
Шейдик К.А. Виділення ознак для формування ознакових колекцій тютюну за насіннєвою продуктивністю526.71 KB
Шкіндер-Барміна А.М. Сортові особливості розвитку вишні (Cerasus vulgaris mill.) на півдні України286.56 KB
Яланський О.В. Селекція сорго зернового на Синельниківській селекційно-дослідній станції284.79 KB
Степовий М.О., Доронін В.А. Якість пилку цукрових буряків за обробки маточників післясходовими гербіцидами340.02 KB
Білявський Ю.А. Особливості накопичення важких металів їстівними грибами342.83 KB
Ертаева Б.А., Лигай Г.Л. Биотехнологические процессы в решении проблемы устойчивости картофеля к Fusarium solani256.1 KB
Кляченко О.Л., Ліханов А.Ф., Криловська С.А. Особливості складу тритерпенових сапонінів та фенольних речовин в листках різних генотипів цукрових буряків (Beta vulgaris L.) в культурі in vitro671.77 KB
Кожемякіна Л.М. Ідентифікація структурних частин генетичних конструкцій в трансгенних рослинах цукрових буряків514.88 KB
Мельничук М.Д., Бельченко В.М., Шейкін Б.М., Таргоня В.С., Оверченко В.В., Грогуленко Д.П., Пилипчук О.О. Технічна ентомологія виробництва біопрепаратів захисту рослин як підгалузь агробіотехнології269.13 KB
Михальська Л.М., Рязанова М.Є. Особливості взаємодії мідних добрив із гербіцидами Дербі та Аксіал у посівах озимої пшениці280.5 KB
Москалевська Ю.П., Патика М.В., Карпенко О.Ю., Рожко В.М., Танчик С.П., Житкевич Н.В. Особливості формування мікробіоти чорнозему типового Лісостепу України та його біологічної активності при застосуванні різних систем землеробства309.6 KB
Пикало С.В., Волощук С.І., Корчмарський В.С. Використання андрогенних культур для оцінки стійкості тритикале озимого до абіотичних факторів середовища315.37 KB
Антіпов І.О., Гринчук К.В., Єрмолаєв М.В. Розробка ПЛР тест-систем для діагностики та ідентифікації вірусу некротичного пожовтіння жилок буряку (BNYVV)286.05 KB
Ступак І.Ю., Парій М.Ф., Мельничук М.Д. Біотехнологічні аспекти селекції гібридів ріпаку на основі цитоплазматичної чоловічої стерильності382.69 KB
Гайденко О.М., Шевченко І.Л. Аналіз технологій заготівлі рослинної біомаси як твердого біопалива278.3 KB
Курило В.Л., Гументик М.Я., Каськів В.В. Вплив строків сівби та глибини загортання насіння свічграсу "проса лозовидного" на польову схожість в умовах західної частини Лісостепу України263.61 KB
Роїк М.В., Мамайсур В.В. Ознакова колекція верби як джерело вихідного матеріалу для селекції393.97 KB
Бельдій Н.М., Лазоренко Т.М., Іванишина Л.В. Методи визначення вмісту вологи в насінні зернових культур та проблеми їх застосування294.06 KB
Бортнік А.М., Зайчук О.С. Система агроекологічної оцінки деградації торфових земель західного Полісся України261.95 KB
Михальська О.М., Білоцерківець Т.І. Проблеми застосування діючих методик з визначення вмісту білка в продукції рослинництва252.98 KB
Присяжнюк О.І., Половинчук О.Ю. Розробка баз даних технологічного процесу вирощування цукрових буряків276.53 KB
Шевченко І.Л. Дослідження комбінаційної здатності компонентів гібридів цукрових буряків з використанням інформаційної системи супроводження селекційного процесу613.36 KB
Велибекова Л.А. Роль аграрного сектора в обеспечении устойчивого развития сельских территорий равнинной зоны Дагестана339.95 KB
Мельничук С.Л. Економічна ефективність вирощування сортів ріпаку озимого залежно від мінерального живлення317.31 KB
Потапенко Л.В., Кризька М.А. Економічна та енергетична ефективність малозатратних систем удобрення за вирощування картоплі330.97 KB
Випускні дані49.57 KB